مجوزها

مجوزها

ردیف
تاریخ مجوز
شماره مجوز
نام مجوز
1
1391/05/23
121/190273
بورس اوراق بهادار
2
1390/07/16
121/154964
مجوز فرابورس
3
1387/10/01
11110041
محصولات فلزی
4
1387/10/01
11110041
فرآورده های نفت و پتروشیمی
5
1391/11/28
121/211005
محصولات کشاورزی
6
1390/11/29
121/169053
معاملات آتی در بورس کالا
7