حسابهای بانکی

حسابهای بانکی

نام بانک
شعبه
کد شعبه
شماره حساب
شماره شبا
ملی
بورس اوراق
695
0108082099004
IR850170000000108082099004
ملت
بورس کالا
6211
3949851554
IR640120000000003949851554
سامان
سی تیر
849
849-40-970975-1
IR850560084904000970975001
دی
میدان انقلاب
117
0105112712002
IR610660000000105112712002
تجارت
بورس کالا
1043
104316255
IR950180000000000104316255
اقتصاد نوین
فردوسی جنوبی
183
183-2-4327803-1
IR570550018300204327803001
پارسیان
میدان امام حسین
1250
20100378937608
IR970540125020100378937608
صادرات
بورس کالا
2095
0103844972009
IR540190000000103844972009

تماس با ما